Antrenör Talimatı

 TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-


Bu Talimatın amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-


Bu Talimat; Wushu spor branşının yanında alt dallardan Budokaido ve Aikido dalladındaki antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak
Madde 3-

Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 26/08/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Wushu Federasyonunu ,
Federasyon Başkanı : Türkiye Wushu Federasyon Başkanını,
Yönetim Kurulu : Türkiye Wushu Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
Daire Başkanı : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,
Branş : Wushu, Aikido, Budokaido
Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Wushu Federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,
Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,
Bilimsel Spor Aktivitesi : Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Kurs Düzenleme

Madde 5-
Antrenör eğitim kursları, Federasyonun Wushu, Aikido, Budokaido sporu ile ilgilenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Wushu Federasyonu tarafından düzenlenir.

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar
Madde 6-
( 2) Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz. Branşta en az 1. Duan derecesine sahip olanlar tahsil şartı aranmaksızın sadece 1 ve 2. Kademe antrenör kursuna, 3. Duan derecesine sahip olanlar ise yine tahsil şartı aranmaksızın 1. 2. 3. ve 4. Kademe Antrenör kursuna katılabilirler)
b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e)En az Siyah kuşak 1.dan derecesine sahip olmak,
f)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
( 2 )Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
( 3 )Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan (Ek-1) de belirtilen belgeler istenir.

Antrenör Sınıflandırılması

Madde 7-
Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
a) I. Kademe , (Yardımcı Antrenör)
b) II. Kademe, (Antrenör)
c)III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)
d)IV. Kademe, (Başantrenör)
e) V. Kademe. (Teknik Direktör)

Görev Alanları

Madde 8-
Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;
a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,
b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,
c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,
d)IV. Kademe (Baş antrenör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.
e)V. Kademe (Teknik Direktör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.
Üst Düzey Antrenör IV. ve V. Kademe Antrenörlerdir. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Wushu sporunda üst kademe antrenörün bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

Eğitim Kademeleri

Madde 9-
Antrenör eğitim kursları Wushu, Aikido, Budokaido için (V) kademede yapılır.
a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.
b) II. Kademe (Antrenör): I. Kademe yardımcı antrenör lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 1gelişim semineri görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 1 gelişim semineri görmüş veya en az 1 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu kademede en az 3 gelişim semineri görmüş veya en az 3 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Antrenör Eğitim Programı

Madde 10-
Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (Ek-2) de gösterilmiştir.
Gerekli hallerde Federasyon ders saatleri ve / veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11-
Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;
a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları tercihen yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyonca görevlendirilir.
b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı ünvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından federasyonca seçilir.
Ancak, IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.
Federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Federasyonca yapılır.

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 12-
Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya Wushu, Aikido, Budokaido dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Gelişim Semineri

Madde 13-
Federasyon her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak antrenörlerin branştaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerinin gelişime uyumlarını sağlamak amacıyla antrenör gelişim seminerleri düzenler.

Antrenör Belgesi Verilmesi

Madde 14-
Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Belge Düzenleyici, Genel Sekreter veya As Başkan, Başkan Vekili ve Federasyon Başkanı imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

Lisans Verilmesi

Madde 15-
Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla Federasyonca lisans verilir. Lisanslar her yıl federasyonca vize edilir. Vize işlemlerinde bilgi formu ile (Ek-3) Antrenör bilgileri güncellenir.

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16-
( l )Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulunca süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile geçersiz sayılır.
( 2 )En az üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. Bu durumda olan antrenörlere, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında bulundukları kademeden yeniden lisans çıkartılır.
( 3 )Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

Sınav ve Değerlendirme

Madde 17-
Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;
a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.
c)Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d)IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V.Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler Wushu, Aikido, Budokaido branşında hazırlayacakları en az 4000 kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18-
Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) federasyona yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde federasyonca sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 19-
Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.
Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 20-
( 1 ) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan Wushu, Aikido, Budokaido branşında ders aldığı öğretim elamanının yardımcı antrenör üstünde bir antrenör belgesine sahip olduğunu belgeleyenlere,
a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, Wushu, Aikido, Budokaido spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Wushu, Aikido, Budokaido spor dalında seçmeli olarak eğitim aldıklarını belgeleyenlere I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör belgesi,
b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri Wushu spor dalındaki ihtisaslarıyla ilgili olarak durumlarını belgelemeleri halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi,
c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.
( 2 ) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve Wushu, Aikido, Budokaido spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyonca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan antrenör belgesi verilir.
( 3 ) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bölümlerinden öğretim elemanı olarak görev yapan kişilere, durumlarını belgelemek kaydıyla ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilere verilen antrenörlük belgesinin bir üst kademesi verilir.

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 21-
I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a)Başka bir spor dalında antrenör kursuna katılarak başarılı olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde temel eğitim derslerinden sorumlu tutulmazlar.

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22-
Wushu, Aikido, Budokaido spor dalında federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

Madde 23-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde Yurt dışından alınan belgelerin bu talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Bu talimatın 10.maddesindeki eğitim programı esas alınarak Federasyon Yönetim Kurulunun uygunluk görüşü ile birlikte oluşturulacak Denklik Komisyonunca değerlendirilerek durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

Uluslararası Antrenör Semineri

Madde 24-
Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular ile Görev Alan Antrenörler

Madde 25-
Takım ve/veya ferdi müsabakalarda;
a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,
b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya Wushu, Aikido, Budokaido şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, Wushu, Aikido, Budokaido branşında I., II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,
c) Büyükler dünya Wushu, Aikido, Budokaido şampiyonası, ordular arası Wushu, Aikido, Budokaido dünya şampiyonası, büyükler Wushu dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa Wushu, Aikido, Budokaido şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular I. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.
Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve / veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26-
Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

Geçici Madde 1-
Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu talimata göre sınıflandırılması, denklik koşulları, prosedürü uyarınca Federasyonca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyon Yönetim Kurulu onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

Yürürlük

Madde 27 –
Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28-
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı yürütür.

WUSHU, AIKIDO, BUDOKAIDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA
KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (açık adresli)
2- Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
3- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
4- Kurs katılım ücreti dekontu,
5- Adli sicil belgesi,
6- Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
7- 6 adet Fotoğraf
8- Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),
9- Milli sporcular için Millilik Belgesi,
10- Siyah Kuşak Birinci veya daha üst derece Dan belgesi,
11- Gelişim seminerlerine katıldığına veya istenilen sayıda vizeli olduğuna dair belge yada resmi yazı,
12- Kimlik kartı ve kimlik belgesi,

Bir cevap yazın